Polityka RODO

GDRP

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA

OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA

Celem niniejszej klauzuli informacyjnej jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe, zwane dalej Danymi Osobowymi, oraz omówienie Państwa podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez nas Państwa Danych Osobowych.

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym na terytorium Polski, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE seria „L” z 2016 roku, Nr 119, poz. 1 z dnia 04 maja 2016 roku), zwanego dalej GDRP, ponownie zobowiązujemy się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych poprzez dbanie o Państwa prywatność oraz zachowanie Państwa Danych Osobowych
w poufności i zabezpieczenie ich przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa Danych Osobowych, zbieranych m.in. przy wykorzystaniu formularza kontaktowego w wersji papierowej, formularza kontaktowego na stronie internetowej, formularza kontaktowego w programie do obsługi reklamacji, w trakcie wymiany korespondencji elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanych pocztą elektroniczną, w trakcie rozmowy osobistej lub w trakcie rozmowy za pośrednictwem telefonu, jest spółka pod firmą: Kseroplast Sp. K. Sp. z o.o. z siedzibą w Zakrzewie (adres: Zakrzewo 62-070, ul. Cisowa 1, Polska), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000625588 (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), posiadającą numer NIP: 7773265454 oraz numer REGON: 364804570.

INFORMACJE ORAZ KONTAKT W SPRAWIE DANYCH OSOBOWYCH

Wszelkie wyjaśnienia w sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych możesz uzyskać kontaktując się z nami w następujący sposób:

 1. Za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na adres: oferta@kseroplast.pl;
 2. Za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie: kseroplast.pl
 3. Za pośrednictwem poczty tradycyjnej przesłanej na adres:

Kseroplast Sp. K. Sp. z o.o.

Zakrzewo 62-070, ul. Cisowa 1, Polska.

Zobowiązujemy się podjąć odpowiednie działania mające na celu ochronę Twoich Danych Osobowych przed nieupoważnionym dostępem podmiotów trzecich lub nieuprawnionym ujawnieniem podmiotom trzecim.

CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że Państwa Dane Osobowe są przetwarzane w celu:

 1. Przygotowania, zawarcia i wykonania umowy/umów, w tym zapewnienia obsługi realizacji zamówień na reklamę, rozwiązywania problemów, wyjaśniania zagadnień i realizacji Państwa próśb, które do nas Państwo kierują – ponieważ przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do przygotowania, zawarcia
  i realizacji umowy/umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. Świadczenia usług drogą elektroniczną i przesyłania informacji handlowych – na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną);
 3. Marketingu bezpośredniego produktów lub usług, w tym nawiązania kontaktu, przedstawiania oferty, zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www
  i aplikacji mobilnych – na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego);
 4. Spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego (np. wobec Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, urzędów skarbowych) – ponieważ przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlegamy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 5. Zapewnienia obsługi usług płatniczych, zapewnienia bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, obsługi Państwa próśb przekazywanych np. poprzez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy, windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, zabezpieczających, egzekucyjnych, administracyjnych i mediacyjnych, przechowywania danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienia rozliczalności (spełnienia obowiązków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego) – ponieważ przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu jakim jest obsługa świadczonych usług, realizacja Państwa próśb, możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, archiwizacja danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. Zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdującego się na terenie Spółki poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego – ponieważ przetwarzanie Danych Osobowych w tych celach stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Wskazujemy, że odbiorcami Państwa Danych Osobowych mogą być:

 1. Podmioty uprawnione do uzyskania Danych Osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego np. sądy lub organy administracji publicznej, organy państwowe,
 2. Podmioty świadczące usługi transportowe,
 3. Podmioty świadczące usługi ochrony osób lub mienia,
 4. Podmioty świadczące usługi IT oraz dostarczające oprogramowanie informatyczne,
 5. Biura rachunkowe świadczące usługi finansowo-księgowe,
 6. Biegli rewidenci lub firmy audytorskie wykonujące audyt sprawozdań finansowych,
 7. Kancelarie prawne świadczące usługi doradztwa prawnego,
 8. Pełnomocnicy reprezentujący Spółkę w realizacji obsługi klienta i zawieranych umów,
 9. Operatorzy pocztowi i podmioty świadczące usługi kurierskie;

przy czym takie podmioty przetwarzają Dane Osobowe na podstawie umowy, w tym umowy powierzenia przetwarzania Danych Osobowych zawartej ze Spółką, bądź w oparciu o przepisy prawa.

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podajemy, że Państwa Dane Osobowe przechowywane będą w następujących przedziałach czasowych:

 1. Dane Osobowe przetwarzane w celu przygotowania, zawarcia i wykonania umowy/umów – do czasu zakończenia wykonywania, rozwiązania lub wygaśnięcia danej umowy, z tym zastrzeżeniem, że czasami Dane Osobowe mogą być przetwarzane również po zakończeniu wykonywania, rozwiązaniu lub wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa np. przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy lub przedawnienia zobowiązań podatkowych, w celu przetwarzania w celach statystycznych, rozliczeniowych;
 2. Dane Osobowe przetwarzane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną i przesyłania informacji handlowych – do czasu wycofania zgody;
 3. Dane Osobowe przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług, w tym nawiązania kontaktu, przedstawiania oferty, zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych – do czasu wycofania zgody albo do momentu wniesienia sprzeciwu;
 4. Dane Osobowe przetwarzane w celu spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego – do czasu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa;
 5. Dane Osobowe przetwarzane w celu zapewnienia obsługi usług płatniczych, zapewnienia bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, obsługi Państwa próśb przekazywanych np. poprzez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy, windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, egzekucyjnych, administracyjnych i mediacyjnych, przechowywanie danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienie rozliczalności – do momentu przedawnienia wszystkich roszczeń wynikających z umowy/umów lub roszczeń związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych albo do momentu wniesienia sprzeciwu;
 6. Dane Osobowe przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdującego się na terenie Spółki poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego – przez okres 30 dni od daty ich pobrania lub do momentu przedawnienia roszczeń związanych ze stosowaniem monitoringu wizyjnego lub roszczeń związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych albo do momentu wniesienia sprzeciwu.

UPRAWNIENIA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 1. Prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych, w tym uzyskania kopii danych;
 2. Prawo zmiany Danych Osobowych (sprostowania, uzupełniania, aktualizacji);
 3. Prawo wycofania zgody co do przetwarzania Danych Osobowych w dowolnym momencie, w przypadkach przetwarzania Danych Osobowych na podstawie udzielonej uprzednio zgody;

W każdej chwili możecie Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

Prawo ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych w dowolnej chwili, ze względu na szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie Danych Osobowych jest wymagane zgodnie z przepisami prawa;

Macie Państwo prawo, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem posiadamy nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcecie Państwo, aby zostały usunięte, bo są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych.

Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych

Sprzeciw „marketingowy”. Macie Państwo prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystacie Państwo z tego prawa  – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Macie Państwo także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinniście Państwo wtedy wskazać nam Państwa szczególną sytuację, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Wówczas przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych są nadrzędne wobec Państwa praw lub też Państwa dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo żądania usunięcia Danych Osobowych.

Jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane, możecie Państwo zażądać, aby zostały usunięte.

Prawo przenoszenia Danych Osobowych.

Macie Państwo prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe Państwa dotyczące, które zostały przez Państwa dostarczone na podstawie umowy lub Państwa zgody, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Możecie Państwo też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

W celu skorzystania z wyżej wymienionych uprawnień prosimy Państwa o kontakt w jeden ze sposobów wskazanych w pkt 3 powyżej.

Przysługuje Państwu także uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska).

WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przygotowania, zawarcia i wykonania łączącej/łączących nas umowy/umów. Odmowa podania przez Państwa Danych Osobowych może skutkować odmową odpowiedzi na zapytanie ofertowe oraz odmową przygotowania, zawarcia i wykonania umowy.

ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE NA PODSTAWIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane Osobowe zbierane przy wykorzystaniu formularza kontaktowego na stronie internetowej, formularza kontaktowego w programie do obsługi reklamacji, w trakcie wymiany korespondencji elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanych pocztą elektroniczną, w trakcie rozmowy osobistej lub za pośrednictwem telefonu nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom i nie są profilowane.